Velkoobchod

Informace pro obchodníky

Velkoobchodně nabízíme zboží z dovozu (A&A MODELS, ACE MODEL, A-MODEL, FIRST TO FIGHT, IBG, ICM, MASTER MODEL, MASTER BOX, MILITARY WHEELS, MINIART, MODELSVIT, PST, SOVA MODEL, UNIMODEL aj.) a dále převážnou většinu zboží od českých výrobců (AIRES, AZ MODEL, CMK, EDUARD, KOVOZAVODY PROSTEJOV, QUCKBOOST, RV AIRCRAFT, SPECIAL HOBBY, VALOM aj.). Pokud máte zájem o zaslání velkoobchodního ceníku, zašlete nám informace o vaší firmě (ŽL, webové stránky apod.). Můžete si také zřídit účet v našem e-shopu, kdy vám po kontrole údajů o vaší společnosti přidělíme velkoobchodní cenovou hladinu (všechny uvedené ceny budou zobrazeny bez DPH).

 

V případě, že vaše faktura bude za min. 10000 Kč bez DPH, poskytneme vám slevu 5% na celý doklad.

V případě, že vaše faktura bude za min. 30000 Kč bez DPH, poskytneme vám slevu 10% na celý doklad.

 

Poštovné na dobírku (PPL) je vždy 130 Kč (vč. DPH), v případě zaslání zboží na fakturu činí poštovné 100 Kč (vč. DPH).

 

 

VŠEOBECNÉ VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY

(platné od 1. 1 2018) 

Společnost MODELIMEX s.r.o., se sídlem Sklářská 252/13, 41503 Teplice, Česká republika, IČ: 28750128, DIČ: CZ28750128 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 30766 vydává tímto dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“), tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

 

 1. 1. Pojmy

Pro účely těchto VOP se rozumí pod pojmem:

Podnikatel – každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku

Prodávající - společnost MODELIMEX s.r.o., se sídlem Sklářská 252/13, 41503 Teplice, Česká republika, IČ: 28750128, DIČ: CZ28750128

Kupní cena - cena Zboží sjednaná dohodou Stran

Kupující – Podnikatel odebírající Zboží od Prodávajícího

Strany - Prodávající a Kupující

Smlouva - kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva a to uzavřena jak písemně tak ústně či na základě písemné objednávky

Webové rozhraní – webový portál na adrese www.modelimex.cz, na kterém je provozován internetový obchod Prodávajícího.

Zboží - věci movité, které jsou předmětem prodeje dle těchto VOP

 

 1. 2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto VOP upravují vztahy při plnění kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2.2. Tyto VOP jsou závazné jak pro Prodávajícího tak pro Kupujícího a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2.3. Jednotlivá ustanovení VOP lze změnit nebo vyloučit výslovným písemným ujednáním ve Smlouvě.

2.4. Tyto VOP se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Stran mají přednost před ustanovením těchto VOP.

 

 1. 3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.

3.2 Obě smluvní strany jednají vůči sobě jako Podnikatelé v rámci své podnikatelské činnosti.

 

 1. 4. Kupní smlouva

4.1. Uzavřením kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

4.2. V individuálních případech je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva specifikující zvláštní podmínky obchodního vztahu.

 

 1. 5. Objednávky

5.1. Objednávky Zboží jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího, pokud jsou uskutečněny u obchodních zástupců Prodávajícího nebo přímo u Prodávajícího telefonicky, případně  elektronicky  e-mailem nebo prostřednictvím webového rozhraní.

5.2. Pro kupní smlouvy uzavřené na základě elektronických objednávek platí ustanovení těchto VOP. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

5.3. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací). Objednávka je přijata předáním Zboží prvnímu dopravci nebo odesláním zprávy Kupujícímu o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí v provozovně Prodávajícího. Vše, co si strany kupní smlouvy poskytnou před přijetím objednávky, se považuje za zálohu.

 

 1. 6. Dodání Zboží

6.1. Dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahuje specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku Zboží a za celou dodávku. 

6.2. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

 1. 7. Cenové podmínky

7.1. Kupní cena Zboží se řídí prodejním ceníkem Prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření kupní, resp. konkrétní dílčí kupní smlouvy, pokud není Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. Kupní ceny jsou smluvními cenami.

7.2. Stanovení Kupní ceny za Zboží se řídí dohodnutými podmínkami mezi Prodávajícím a Kupujícím.  Mohou být rovněž poskytnuty slevy a bonusy z hodnoty dodávek Zboží. 

 

 1. 8. Platební podmínky

8.1. Kupní cena je splatná nejpozději při dodání Zboží. Sjednají-li strany, že kupní cena bude zaplacena Kupujícím až po dodání Zboží, bude lhůta splatnosti v délce 10-14 dnů běžet ode dne dodání Zboží. Vlastníkem Zboží se kupující stane teprve úplným zaplacením kupní ceny.

8.2. Sjednají-li strany, že kupní cena bude zaplacena Kupujícím až po dodání Zboží, bude hrazena na základě faktury Prodávajícího zaslané Kupujícímu (obvykle elektronicky ve formátu PDF). Pokud se faktura zasílá Kupujícímu poštou jako obyčejná nedoporučená zásilka, považuje se za den doručení 3. pracovní den, ode dne předání fakturovaného Zboží Kupujícímu, pokud do této lhůty Kupující neoznámí Prodávajícímu, že k této dodávce Zboží příslušnou fakturu neobdržel.

8.3. Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Prodávajícího.

8.4. Kupující je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

8.5. Pokud Kupující neuhradí kteroukoli fakturu Prodávajícího ve lhůtě její splatnosti, není Prodávající v prodlení s kteroukoli dodávkou Zboží Kupujícímu. 

8.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Kupující souhlasí s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou.

 

 1. 9. Sankce

9.1. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.2. Základem pro výpočet smluvní pokuty je Kupní cena včetně DPH.

9.3. Prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části nebo zálohy na Kupní cenu delší než 14 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

9.4. Prodávající je bez ohledu na jiné určení Kupujícím, oprávněn, započítávat platby Kupujícího nejdříve na příslušenství pohledávky, případné nároky Prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti.

 

 1. 10. Práva z vadného plnění

10.1. Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Prodávajícího nejpozději při předání Zboží s výjimkou reklamací množství potravinářského Zboží v hermeticky uzavřených obalech (tyto případy se považují za kvalitativní vadu Zboží).

10.2. Reklamace kvalitativních vad Zboží musí Kupující písemně uplatnit u Prodávajícího nejpozději do sedmi dnů ode dne doručení zboží. Pro uznání těchto reklamací je rozhodující stanovisko výrobce Zboží. U Zboží vyžadujícího zvláštní technologický postup pro jeho skladování a prodej (např. dodržení minimálních teplot) je Prodávající oprávněn kontrolovat u Kupujícího dodržení těchto postupů a v případě sporu je povinen Prodávající dodržení těchto postupů Kupujícímu prokázat.

10.3. Uznané reklamace jsou ze strany Prodávajícího řešeny přednostně výměnnou za Zboží bez vad, popřípadě dobropisem a vrácením peněz.

 

 1. 11. Doručování

11.1. Zasílání písemností mezi Stranami se řídí následujícímu zásadami:

11.1.1. Kupující zasílá písemnosti Prodávajícímu na adresu: MODELIMEX s.r.o., se sídlem Sklářská 252/13, 41503 Teplice, Česká republika.

11.1.2. Prodávající zasílá písemnosti Kupujícímu na adresu uvedenou v Kupní smlouvě nebo Objednávce Kupujícího anebo na jinou adresu, kterou mu Kupující sdělil.

11.2. Jsou-li písemnosti Kupujícímu zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
11.2.1. den převzetí zásilky Kupujícím

11.2.2. den odmítnutí převzetí zásilky Kupujícím

11.2.3. poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Kupující zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Kupující o uložení nedozvěděl, a tato byla Kupujícímu vhozena do schránky.

11.2.4. den, kdy byl Prodávající vyrozuměn o tom, že se zásilku Kupujícímu nepodařilo doručit, proto že se na své adrese určené k doručování písemností (čl. 11.1.2) nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena.

 

 1. 12. Závěrečná ujednání

12.1. Prodávající je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu změnit.

12.2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy se vždy řídí VOP, účinnými v době jejího uzavření. Vznikne-li mezi stranami spor, užijí se ustanovení o řešení sporů účinné v době zahájení rozhodčího či soudního řízení.

12.3. Příslušné části VOP platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím.

12.4. V případě, že některé ustanovení těchto VOP nebo písemné Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost částí VOP, které nebudou tímto smluvním ujednáním dotčena.

12.5. Kupující svým podpisem VOP, Smlouvy nebo odesláním objednávky stvrzuje, že s VOP souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.

12.6. Kupující, který má s Prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu, je povinen oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující Objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese Kupující odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této povinnosti Kupujícího.

 

 1. 13. Platnost a účinnost

13.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2018. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto VOP zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku. Vznikne-li mezi stranami spor, užijí se ustanovení o řešení sporů účinné v době zahájení rozhodčího či soudního řízení.

13.2. Platné znění těchto VOP je k dispozici v sídle Prodávajícího a je zveřejněno na webovém rozhraní prodávajícího.

 

 

V Teplicích dne 1.1.2018

 

 

Za MODELIMEX s.r.o.

Petr Kovář
jednatel společnosti

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a Informacích o souborech cookies.